Уведомление за поверителност на „Школа на успеха“ ДЗЗД

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Администратор на лични данни: Школа на успеха ДЗЗД/School of Success DZZD, ЕИК: 180742623.

Данни за контакт: седалище и адрес на управление в 8240 гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг ж.к. Хармони суитс 12, тел. за контакт: +359 887 255 005, електронна поща: shkolauspeha@womanlifebook.com

Школа на успеха ДЗЗД (наричано още „Дружеството“) организира и провежда обучения и уебинари в областта на личностното развитие и усъвършенстване, провежда консултации, издава и разпространява обучителни информационни материали.

Настоящото Уведомление за поверителност цели да предостави информация по прозрачен начин относно Вашите лични данни, които Дружеството събира и обработва, спазвайки относимото европейско и национално законодателство, което включва, но не се ограничава до Общия Регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 679/2016, „Регламента“), Закона за защита на личните данни, издадените въз основа на тях подзаконови нормативни актове и др.

Можете да отправяте искания и да потърсите отговори във връзка със защитата на Вашите лични данни и упражняването на правата Ви, свързани с тях, като се свържете с нас на имейл: shkolauspeha@womanlifebook.com.

2. КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ И ЗА КАКВО?

1) В по-голямата си част събираме лични данни от Вас, които да ни позволят:
– да Ви идентифицираме: име (име и фамилия);
– да комуникираме с Вас по имейл, телефонен номер, във връзка с участието Ви в нашите инициативи.

2) Събираме и данни във връзка с плащания, издаване на фактури и др. (при заплащане на цена за уебинар или друго наше събитие/услуга) като: имена, информация за начин на плащане, информация за дължими и извършени плащания; имена, ЕГН/ЛНЧ, адрес (само при издаване на фактура на физическо лице); имена, банкова сметка и друга информация, събирана при и обработвана във връзка с извършване на плащане по банков път.
Ако изберете да заплатите чрез банкова карта, посредством профил в „PayPal“ или TBI банк, нашият сайт Ви прехвърля към съответна страница на „PayPal“ или TBI банк (в зависимост от начина на плащане). Този външен доставчик на услугата по извършване на плащане определя какви данни са му необходими. Дружеството ни няма достъп до тези данни и по никакъв начин не бихме могли да контролираме тяхната обработка. Тези данни се обработват съгласно политиката за защита на лични данни на ДСК банк, „PayPal“ и TBI банк, като можете да се информирате за техните практики и правила на следните линкове:

ДСК банк: https://dskbank.bg/docs/default-source/default-document-library/gdpr.pdf

TBI банк: https://tbibank.bg/politika-za-poveritelnost/

PayPal: https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full?country.x=US&locale.x=en_US.

3) Нашият уебсайт (https://shkolauspeha.womanlifebook.com/) събира „бисквитки“ – „бисквитките“ са информация, съхранена във Вашия браузър. Те се използват за запазване на настройки и идентификатори, необходими за някои от предоставяните от нас услуги. Следва да имате предвид, че сайтът може да не функционира нормално и надеждно без някои от „бисквитките“. Можете да управлявате „бисквитките“ на нашия сайт, като следвате инструкциите, посочени тук.

3. КАК СЪБИРАМЕ ДАННИТЕ?

В общия случай събираме данните:
– директно от Вас – чрез регистрационните полета, които Вие попълвате на нашия сайт, чрез имейли, които ни изпращате, чрез друга комуникация с нас;
– чрез нашия уебсайт
– чрез присъединяването Ви към наша Фейсбук група (Вие решавате самостоятелно и можете да настройвате до какво количество информацията за Вас в профила Ви във Фейсбук ще предоставяте достъп).

4. ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ

Свързваме се с Вас за да Ви информираме и съобщим за нашите нови, предстоящи събития чрез данните Ви за контакт, основно имейла и телефона Ви, които ни предоставяте лично Вие по време на Ваша регистрация за текущ семинар или, ако изрично сте се абонирали за такава услуга при нас.

Във всяка една комуникация с Вас, ще Ви посочим лесен начин за отказ от получаване на подобни съобщения ако не желаете да поддържаме връзка с Вас.

5. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА

Обработваме Вашите лични данни само на легални основания, като прилагаме подходящи технически и организационни мерки за тяхната защита:
– Съхраняваме данните за строго ограничени срокове, които да позволят предоставянето на услугата към вас, защитата на Вашите и нашите интереси. В случаите, в които има предвидени такива срокове, съхраняваме личните данни за сроковете, определени в действащите закони, в зависимост от целта, за която са събрани. В случай на липса на нормативно определен срок, съхраняваме данните за разумен срок, определен на база допълнителни критерии (съобразени с предмета на дейност и целите на Дружеството, като целят и нормално развитие на нашите взаимоотношения).
Когато личните данни, които обработваме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.
– Обработваните Ваши лични данни са в минимално количество и само такива, които са ни необходими за постигане на съответните цели на обработване, както и за да можем да изпълним ангажимента ни към Вас.
– В случаите, в които обработваме Ваши лични данни на основание дадено от Вас съгласие, имате право, ако на по-късен етап размислите, да оттеглите това съгласие. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, извършено въз основа на даденото съгласие, преди то да бъде оттеглено.
– Не споделяме с други лица Ваша информация, която може да сте ни споделили.
– Ограничен достъп до Ваши лични данни имат само внимателно подбрани от нас трети лица/страни, като, например, лицата, занимаващи се с поддръжката и безпрепятственото функциониране на сайта ни и др., като достъпът до данните от тяхна страна се осъществява само във връзка с предоставяните от тези лица услуги на базата на договорни отношения помежду ни. Прилагаме грижа към личните данни, които обработваме, като изискваме и очакваме това и от нашите партньори, били те обработващи или отделни администратори.

– В случай на нужда от предаване на лични данни на трета държава или международна организация, спазваме всички изисквания на Глава V от Регламент (ЕС) 2016/679.

Не извършваме профилиране, нито автоматизирано вземане на решения.

6. ВАШИТЕ ПРАВА

– Имате право да поискате достъп до Вашите лични данни по всяко време.
Имате право да знаете какви категории лични данни обработваме за Вас и тях и за какво ги използваме, как ги съхраняваме; имате право да получите информация и за личните данни, които са в процес на обработване, и всякаква налична информация за техния произход, освен ако тя е защитена от закон тайна.
За да упражните правото на достъп, изпратете ни искане за достъп. В редките случаи, в които не можем да осигурим достъп до личните данни в срок от 1 месец, ще Ви посочим причините.

– Също така, имате право да поискате да коригираме всякакви неточности във Вашите лични данни и личните данни на Вашите малолетни деца.

Искането за достъп или актуализиране на личните данни можете да изпратите на имейл: shkolauspeha@womanlifebook.com.

Извън гореизброените права, имате право да поискате:
– изтриване на данните;
– ограничаване на обработването на данните за определен период от време;
– да възразите срещу обработването;
– преносимост на данните.

Изброените права зависят от конкретната причина, поради която обработваме съответните лични данни. Тоест не винаги всяко право може да се упражни. Така, например, ако за целта на сключване на договора с Вас или за извършване на плащане сме събрали определени Ваши лични данни, тези данни не биха могли да бъдат изтрити (ако такова е Вашето искане). Тези данни могат да бъдат изтрити само след изтичане на 5-годишен давностен срок.
Стремим се винаги да удовлетворим исканията Ви, когато тези искания са допустими и основателни, както и да Ви дадем отговор в законоустановения срок. В редки случаи може да се наложи да удължим този срок, но с не повече от допустимия и максимално разрешен срок по закон.
В някои от случаите ние сме задължени по закон да съхраним съответните лични данни и няма да е възможно при Ваше искане да ги изтрием от нашите системи.

В случай че сметнете, че нарушаваме Вашите права, може да се свържете с нас, за да проверим въпроса.

– Право на жалба – също така имате право и да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), ако считате, че нарушаваме правата, гарантирани Ви със законодателството за защита на личните данни. Актуална информация за начина на упражняване на правото на жалба до КЗЛД можете да намерете на: https://www.cpdp.bg/ – сайтът на надзорния орган.

7. АКТУАЛИЗИАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИЯТА
Настоящото уведомление за поверителност се ревизира и актуализира от нас регулярно, с цел да сме максимално ясни, точни, прозрачни и да обхванем нововъзникнали при нас промени или промени в относимото законодателство.

Дата на последна актуализация на документа: 01.08.2022 г.

Контакты