Общи условия

за регистрация за събития и отправяне на поръчка/заявка за ползване на други услуги/продукти през сайта на „Школа на успеха“ ДЗЗД.

I. Настоящите общи условия (ОУ) се отнасят до ползвателите на интернет сайта www.skolauspeha.womanlifebook.com („Сайтът/-а“) на „Школа на успеха“ ДЗЗД („Дружеството“).

1. Употребените в настоящите ОУ понятия имат следното значение:

1) „Ползвател (на Сайта)“ – посетител на Сайта, който, посредством Сайта, се регистрира за събития на Дружеството и/или закупува (заявява желание да ползва) други услуги/продукти на Дружеството.

2) „Събития (на Дружеството)“ – семинари, уебинари, обучения, (онлайн и на живо) курсове, тренинги, маратони, женски клуб и др. под., организирани и провеждани от Дружеството и/или от ангажирани от него лица.

3) „Други услуги/продукти (на Дружеството)“ – посочването е неизчерпателно: предоставяне на консултации от страна на Дружеството и/или от ангажирани от него лица за избор на подходящ курс, обучение и др. под. от предлаганите от Дружеството събития; предоставяне за ползване в електронен вариант на обучителни информационни материали, изготвени от Дружеството или от представляващите го лица.

II. Информация за Дружеството и надзорен орган:

1. Школа на успеха ДЗЗД/School of Success DZZD, ЕИК: 180742623,
Седалище, адрес на осъществяване на дейността: 8240 гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг ж.к. Хармони суитс 12
Данни за контакт – тел. номер: +359 887 255 005, имейл: shkolauspeha@womanlifebook.com
интернет сайт: shkolauspeha.womanlifebook.com

2. Данни за надзорен орган:
Комисия за защита на потребителите
Адрес: гр. София, ПК 1000, пл. ”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6
тел.: 02/9330565
факс: 02/9884218
тел. номер на потребителя: 0700 111 22
имейл: info@kzp.bg
интернет сайт: https://kzp.bg/

III. Основни характеристики на предлаганите услуги/продукти. Сключване на договор през Сайта.

1. Посредством Сайта, неговите ползватели могат да се регистрират за участие в събития на Дружеството, както и да поръчват (да заявяват за ползване) други услуги/продукти на Дружеството, като в тази връзка извършват електронни изявления (попълване на регистрационна форма или формуляр) във връзка със сключването или изпълнението на договор с Дружеството чрез интерфейса на интернет сайта shkolauspeha.womanlifebook.com. Събитията, услугите и продуктите на Дружеството са насочени към обучаване в областта на личностното развитие и усъвършенстване. Участието в събитията и ползването на услугите/продуктите на Дружеството може да бъде платено или безплатно, като в описанието на съответното събитие/услуга/продукт е посочена информация за това, както и за начините за плащане (ако е приложимо).

2. За извършване на регистрация за събитие или на поръчка/заявка за ползване на друга услуга/продукт на Дружеството през Сайта, ползвателят на Сайта се задължава да попълни всички полета от съответната регистрационна форма или формуляр. При попълване на полетата, ползвателят се задължава да предостави верни, точни и актуални данни за себе си.

3. Ползвателят на Сайта се задължава да уведомява Дружеството своевременно и в писмена форма (по имейл) за всяка промяна в предоставените от него лични данни.

4. При извършване на регистрация за събитие или на поръчка/заявка за ползване на друга услуга/продукт на Дружеството през Сайта, ползвателят следва да се е запознал с Уведомлението за поверителност на Дружеството, както и да приеме/да се съгласи с настоящите ОУ (посредством отметка в клетка). Линкове и към двата документа са налични, както в съответната регистрационната форма или формуляр, така и на интернет страницата на Дружеството. В случай, че става въпрос за платено участие в събитие или за поръчка/заявка за ползване на друга платена услуга/продукт на Дружеството, Дружеството посочва съответната цена в самото описание на събитието/услугата/продукта.

5. Приемането/съгласяването с тези ОУ от страна на ползвател на Сайта и натискането на Сайта на бутон „Регистрация със задължение за плащане“ (при регистрация за платено събитие), „Регистрация“ (при регистрация за безплатно събитие), „Премини към плащането“ (при поръчка/заявка за ползване на друга платена услуга/продукт на Дружеството) или „Вземи“ (при поръчка/заявка за ползване на друга безплатна услуга/продукт на Дружеството), има силата на сключен договор между ползвателя и Дружеството.

5.1. За сключването на този договор Дружеството уведомява ползвателя чрез електронно съобщение, изпратено на имейла на ползвателя, с който се е регистрирал за съответното събитие. В имейла дружеството посочва подробни данни, чрез които се осъществява достъпа до събитието (линк/парола и тн.)

6. Приемайки/съгласявайки се с настоящите ОУ, ползвателят на Сайта приема и се задължава да спазва правилата и условията, посочени в този документ.

7. Начини за плащане (за участие в платено събитие на Дружеството или за поръчка/заявка за ползване на друга платена услуга/продукт на Дружеството):
– по банков път;
– с банкова карта Maestro, Visa и Mastercard.

8. След натискане на Сайта на бутон „Регистрация със задължение за плащане“ (при регистрация за платено събитие) или на бутон „Премини към плащането“ (при поръчка/заявка за ползване на друга платена услуга/продукт на Дружеството), на ползвателя се предоставя възможност да избере някой от начините на плащане по т. 7.

8.1. Ако избраният начин на плащане е по банков път, на ползвателя се визуализира информация за извършването на банков превод; ползвателят се задължава, след извършване на превода, своевременно да изпрати платежното нареждане на имейл: shkolauspeha@womanlifebook.com

8.2. Ако избраният начин на плащане е с банкова карта, Сайтът на Дружеството прехвърля ползвателя към съответна страница на банката, обслужваща сайта.

9. Ползвателят на Сайта е съгласен, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез регистрационния формуляр/форма или по имейл.

10. Потребителят има право да се откаже от договора в 14-дневен срок преди събитието. За целта, преди изтичане на този срок, ползвателят информира Дружеството писмено (по имейл) за отказа си. Независимо от последно посоченото, в случай на обективна невъзможност от участие от дадено събитие, възникнало на по-късен етап, можете да се свържете с нас shkolauspeha@womanlifebook.com, за намиране на приемливо решение на ситуацията.

11. При направен отказ от договора от страна на ползвателя, по реда на предходната точка, Дружеството възстановява всички суми, получени от ползвателя (ако има такива), без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е било уведомено за решението на ползвателя да се откаже от договора. Дружеството възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от ползвателя, освен ако ползвателят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за ползвателя.

12. Дружеството уведомява ползвателя в писмена форма и при първа възможност:

12.1. ако не може да проведе събитието или да предостави услугата/продукта – ако ползвателят е заплатил цена за него/нея, Дружеството му възстановява тази сума;

12.1. за отлагане на провеждане и за промяна на дата на провеждане на събитие на Дружеството – ако става въпрос за платено събитие, ползвателят може да избере между пълно възстановяване на платената от него цена за участие и прехвърлянето му за участие в друго платено събитие на Дружеството (ако има възможност за това).

14. Съвети, мнения, насоки, виждания и др. под., предоставени (представени) от Дружеството при или във връзка с осъществено събитие на Дружеството, както и при предоставяне на друга услуга/продукт на Дружеството, не обвързват ползвателя и нямат задължителен спрямо него характер.

15. Дружеството не носи отговорност за начина на интерпретация от страна на ползвател на съвети, мнения, насоки, виждания и др. под., предоставени (представени) от Дружеството при или във връзка с осъществено събитие на Дружеството, както и при предоставяне на друга услуга/продукт на Дружеството, нито носи отговорност при евентуално понесени от ползвателя вреди (имуществени или неимуществени) в следствие на такава интерпретация.

16. За всички неуредени в настоящите ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.1

17. При необходимост от връщане на платени с дебитна/кредитна карта суми по закупени от Уебсайта стоки, това ще бъде направено чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането.

18. Материалите, публикувани на поддомейна shkolauspeha.womanlifebook.com обслужващ Школа на Успеха ДЗЗД, или използвани по време на уебинари, лекции или др. събития, организирани от Школа на Успеха ДЗЗД, са обект на авторско право или други права на интелектуална собственост. Школа на Успеха ДЗЗД си запазва правото да прекрати без предупреждение или предизвестие взаимоотношенията си със свой клиент (потребител на сайта / на услуга на сайта на Школа на Успеха ДЗЗД) в случай на нарушение (или съмнение за нарушение) на авторско право или други права на интелектуална собственост, извършено от същия клиент/потребител, спрямо съдържание, ресурси или материали, публикувани на сайта, както и да търси защита на правата си в съответствие с действащото българско законодателство.

19. В случай, че клиентът сключил договор за разсрочено плащане желае да се откаже да довърши закупения курс, клиентът се задължава да изплати цялата сума, на която е сключил договора.

IV. Информация от банката.

  • Транзакциите се осъществяват посредством програмите за сигурност MasterCard Identity check и VISA Secure.
  • От гледна точка на сигурност, максималната сума за плащане с карта е 200 лева.
  • Не съхраняваме данни за банковите карти, използвани за плащане чрез сайта.

Настоящите ОУ са приети на 01.08.2022 г.

Дата на последна актуализация на тези ОУ: 01.08.2022 г.

Контакты