9494
цифрова психология

Покажете на света своите таланти. Станете разпознаваема и запомняща се личност!

архетипи

СТАНДАРТ

First steps
ЛВ. 294
ЛВ. 149.00 Цената е валидна до 06.06.24
 • СТАРТ: 11 юли 2024
 • ОБУЧЕНИЕТО ВКЛЮЧВА:
 • Встъпителна лекция на живо в ZOOM, 11 юли, 10:00 - 12:00 с предоставяне на запис след приключването
 • 12 видео урока по Архетипи на запис, от 10 до 20 юни, в удобно за вас време
 • Сумираща лекция за Архетипи на живо в ZOOM, 24 юли
 • ̶̶̶И̶̶̶н̶̶̶д̶̶̶и̶̶̶в̶̶̶и̶̶̶д̶̶̶у̶̶̶а̶̶̶л̶̶̶е̶̶̶н̶̶̶ ̶̶̶т̶̶̶е̶̶̶с̶̶̶т̶̶̶ ̶̶̶з̶а̶̶̶ ̶̶̶о̶̶̶п̶̶̶р̶̶̶е̶̶̶д̶̶̶е̶̶̶л̶̶̶я̶̶̶н̶̶̶е̶̶̶ ̶̶̶н̶̶̶а̶̶̶ ̶̶̶в̶̶̶о̶̶̶д̶̶̶е̶̶̶щ̶̶̶и̶̶̶т̶̶̶е̶̶̶ ̶̶̶А̶̶̶р̶̶̶х̶̶̶е̶̶̶т̶̶̶и̶̶̶п̶̶̶и̶̶̶ ̶̶̶-̶̶̶ ̶̶̶л̶̶̶и̶̶̶ч̶̶̶н̶̶̶а̶̶̶ ̶̶̶о̶̶̶н̶̶̶л̶̶̶а̶̶̶й̶̶̶н̶̶̶ ̶̶̶с̶̶̶р̶̶̶е̶̶̶щ̶̶̶а̶̶̶
 • ̶Р̶а̶з̶к̶р̶и̶в̶а̶н̶е̶ ̶н̶а̶ ̶п̶о̶т̶е̶н̶ц̶и̶а̶л̶а̶ ̶с̶р̶я̶м̶о̶ ̶ц̶и̶ф̶р̶о̶в̶а̶ ̶п̶с̶и̶х̶о̶л̶о̶г̶и̶я̶ ̶и̶ ̶н̶а̶у̶к̶а̶ ̶С̶ю̶ц̶а̶й̶ ̶-̶ ̶л̶и̶ч̶н̶а̶ ̶о̶н̶л̶а̶й̶н̶ ̶с̶р̶е̶щ̶а̶
 • ̶С̶ъ̶б̶и̶р̶а̶н̶е̶ ̶н̶а̶ ̶о̶б̶р̶а̶з̶а̶ ̶с̶п̶о̶р̶е̶д̶ ̶р̶о̶ж̶д̶е̶н̶н̶а̶т̶а̶ ̶д̶а̶т̶а̶ ̶и̶ ̶в̶о̶д̶е̶щ̶и̶т̶е̶ ̶а̶р̶х̶е̶т̶и̶п̶и̶
 • ̶2̶ ̶б̶р̶а̶н̶д̶ ̶б̶у̶к̶а̶ ̶(̶т̶е̶к̶с̶т̶ ̶и̶ ̶к̶а̶р̶т̶и̶н̶к̶и̶)̶ ̶с̶п̶о̶р̶е̶д̶ ̶в̶о̶д̶е̶щ̶и̶т̶е̶ ̶а̶р̶х̶е̶т̶и̶п̶и̶ ̶с̶ ̶о̶б̶р̶а̶з̶и̶,̶ ̶н̶а̶ч̶и̶н̶ ̶н̶а̶ ̶о̶б̶л̶и̶ч̶а̶н̶е̶,̶ ̶е̶з̶и̶к̶ ̶н̶а̶ ̶к̶о̶м̶у̶н̶и̶к̶а̶ц̶и̶я̶ ̶в̶ ̶с̶о̶ц̶и̶а̶л̶н̶и̶т̶е̶ ̶м̶р̶е̶ж̶и̶ ̶с̶ ̶к̶л̶и̶е̶н̶т̶и̶ ̶с̶п̶о̶р̶е̶д̶ ̶р̶а̶з̶к̶р̶и̶т̶и̶я̶ ̶п̶о̶т̶е̶н̶ц̶и̶а̶л̶
 • ̶2̶ ̶б̶р̶а̶н̶д̶ ̶б̶у̶к̶а̶ ̶(̶т̶е̶к̶с̶т̶ ̶и̶ ̶к̶а̶р̶т̶и̶н̶к̶и̶)̶ ̶с̶п̶о̶р̶е̶д̶ ̶в̶о̶д̶е̶щ̶и̶т̶е̶ ̶а̶р̶х̶е̶т̶и̶п̶и̶ ̶с̶ ̶о̶б̶р̶а̶з̶и̶,̶ ̶н̶а̶ч̶и̶н̶ ̶н̶а̶ ̶о̶б̶л̶и̶ч̶а̶н̶е̶,̶ ̶е̶з̶и̶к̶ ̶н̶а̶ ̶к̶о̶м̶у̶н̶и̶к̶а̶ц̶и̶я̶ ̶в̶ ̶с̶о̶ц̶и̶а̶л̶н̶и̶т̶е̶ ̶м̶р̶е̶ж̶и̶ ̶с̶ ̶к̶л̶и̶е̶н̶т̶и̶ ̶с̶п̶о̶р̶е̶д̶ ̶р̶а̶з̶к̶р̶и̶т̶и̶я̶ ̶п̶о̶т̶е̶н̶ц̶и̶а̶л̶
 • ̶Н̶а̶с̶о̶к̶и̶ ̶з̶а̶ ̶ф̶о̶т̶о̶с̶е̶с̶и̶я̶ ̶с̶ ̶п̶о̶з̶и̶ ̶и̶ ̶п̶о̶д̶б̶о̶р̶ ̶н̶а̶ ̶т̶о̶а̶л̶е̶т̶и̶,̶ ̶г̶р̶и̶м̶,̶ ̶п̶р̶и̶ч̶е̶с̶к̶а̶
 • Viber Група: подкрепа от водещата и други участници
 • ̶Б̶О̶Н̶У̶С̶!̶ ̶К̶у̶р̶с̶ ̶"̶3̶1̶ ̶н̶а̶ч̶и̶н̶а̶"̶ ̶(̶9̶9̶ ̶л̶в̶.̶)̶
 • ̶Б̶О̶Н̶У̶С̶ ̶2̶!̶ ̶К̶о̶р̶и̶ц̶а̶ ̶н̶а̶ ̶с̶п̶и̶с̶а̶н̶и̶е̶т̶о̶ ̶"̶Б̶и̶з̶н̶е̶с̶ ̶д̶а̶м̶и̶т̶е̶ ̶с̶ъ̶щ̶о̶ ̶п̶л̶а̶ч̶а̶т̶"̶ ̶(̶5̶0̶0̶ ̶л̶в̶)̶
 • Достъп до записите на курса 1 месец, след приключването му

ПРЕМИУМ

One day Super Star
ЛВ. 894
ЛВ. 447.00 Цената е валидна до 06.06.24
 • СТАРТ: 11 юли 2024
 • ОБУЧЕНИЕТО ВКЛЮЧВА:
 • Встъпителна лекция на живо в ZOOM, 11 юли, 10:00 - 12:00 с предоставяне на запис след приключването
 • 12 видео урока по Архетипи на запис, от 10 до 20 юни, в удобно за вас време
 • Сумираща лекция за Архетипи на живо в ZOOM, 24 юли
 • Индивидуален тест за определяне на водещите Архетипи - лична онлайн среща
 • ̶Р̶а̶з̶к̶р̶и̶в̶а̶н̶е̶ ̶н̶а̶ ̶п̶о̶т̶е̶н̶ц̶и̶а̶л̶а̶ ̶с̶р̶я̶м̶о̶ ̶ц̶и̶ф̶р̶о̶в̶а̶ ̶п̶с̶и̶х̶о̶л̶о̶г̶и̶я̶ ̶и̶ ̶н̶а̶у̶к̶а̶ ̶С̶ю̶ц̶а̶й̶ ̶-̶ ̶л̶и̶ч̶н̶а̶ ̶о̶н̶л̶а̶й̶н̶ ̶с̶р̶е̶щ̶а̶
 • ̶С̶ъ̶б̶и̶р̶а̶н̶е̶ ̶н̶а̶ ̶о̶б̶р̶а̶з̶а̶ ̶с̶п̶о̶р̶е̶д̶ ̶р̶о̶ж̶д̶е̶н̶н̶а̶т̶а̶ ̶д̶а̶т̶а̶ ̶и̶ ̶в̶о̶д̶е̶щ̶и̶т̶е̶ ̶а̶р̶х̶е̶т̶и̶п̶и̶
 • 1 бранд бук (текст и картинки) според 1 водещ архетип с образ, начин на обличане, език на комуникация в социалните мрежи с клиенти според проведения тест
 • ̶Н̶а̶с̶о̶к̶и̶ ̶з̶а̶ ̶ф̶о̶т̶о̶с̶е̶с̶и̶я̶ ̶с̶ ̶п̶о̶з̶и̶ ̶и̶ ̶п̶о̶д̶б̶о̶р̶ ̶н̶а̶ ̶т̶о̶а̶л̶е̶т̶и̶,̶ ̶г̶р̶и̶м̶,̶ ̶п̶р̶и̶ч̶е̶с̶к̶а̶
 • Viber Група: подкрепа от водещата и други участници
 • ̶Б̶О̶Н̶У̶С̶!̶ ̶К̶у̶р̶с̶ ̶"̶3̶1̶ ̶н̶а̶ч̶и̶н̶а̶"̶ ̶(̶9̶9̶ ̶л̶в̶.̶)̶
 • ̶Б̶О̶Н̶У̶С̶ ̶2̶!̶ ̶К̶о̶р̶и̶ц̶а̶ ̶н̶а̶ ̶с̶п̶и̶с̶а̶н̶и̶е̶т̶о̶ ̶"̶Б̶и̶з̶н̶е̶с̶ ̶д̶а̶м̶и̶т̶е̶ ̶с̶ъ̶щ̶о̶ ̶п̶л̶а̶ч̶а̶т̶"̶ ̶(̶5̶0̶0̶ ̶л̶в̶)̶
 • Достъп до записите на курса 3 месец, след приключването му

VIP

Super Star
ЛВ. 1988
ЛВ. 994.00 Цената е валидна до 06.06.24
 • СТАРТ: 11 юли 2024
 • ОБУЧЕНИЕТО ВКЛЮЧВА:
 • Встъпителна лекция на живо в ZOOM, 11 юли, 10:00 - 12:00 с предоставяне на запис след приключването
 • 12 видео урока по Архетипи на запис, от 10 до 20 юни, в удобно за вас време
 • Сумираща лекция за Архетипи на живо в ZOOM, 24 юли
 • Индивидуален тест за определяне на водещите Архетипи - лична онлайн среща
 • Разкриване на потенциала срямо цифрова психология и наука Сюцай - лична онлайн среща
 • Събиране на образа според рожденната дата и водещите архетипи
 • 2 бранд бука (текст и картинки) според водещите архетипи с образи, начин на обличане, език на комуникация в социалните мрежи с клиенти според разкрития потенциал
 • Насоки за фотосесия с пози и подбор на тоалети, грим, прическа
 • Viber Група: подкрепа от водещата и други участници
 • БОНУС! Курс "31 начина" (99 лв.)
 • БОНУС 2! Корица на списанието "Бизнес дамите също плачат" (500 лв)
 • Достъп до записите на курса 6 месеца, след приключването му

КАПАРО

за един от пакетите
ЛВ. 150.00
 • Капарото е валидно за един от пакетите. Ще се свържем с вас за уточняване за кой пакет се записвате.
 • Плащането на капарото ви гарантира запазване на цена на обучението, която е обявена в деня на капариране
 • Капарото не се връща, ако се отказвате от участието си в курса по-малко от 14 дни преди започването на курса
 • Остатъка от сумата е необходимо да се доплати не по-късно от 14 дневен срок преди започването на курса
сюцай

Отзиви